یک عروس و داماد در چین در شهر پکن در اعتراض به آلودگی آب و هوا، عکس های عروسی خود را با ماسک گاز گرفته اند. در این شهر میزان آلودگی هوا در سطح بسیار خطرناک است و شیوع بیماریهای تنفسی ریوی بخاطر آلودگی هوا ۲۰ برابر حالت نرمال می باشد. این زوج در این حرکت نمادین قصد دارند این وضعیت اسناک را به بهترین وجه ممکن نقد کنند شاید دولت و حتی خود مردم بیشتر رعایت کنند.