در دوره رضا خان پهلوی، سلسله اصلاحاتی در شئون اجتماعی و اقتصادی کشور صورت گرفت. در اینجا بدون هیچ جانبداری از هر موضعی نسبت به عملکرد وی، خواه مخالف، خواه موافق،  اصلاحات صورت گرفته را به اختصار برخواهیم شمرد.

رضا خان
یادآوری: بسیاری از خدماتی که در ذیل ذکر شده، یقینا در دیگر دوره های تاریخی ایران و توسط دیگر حاکمان نیز صورت گرفته است. اما آنچه به عنوان خدمات رضا خان برشمرده شده، بصورت کامل و زیربنایی و اهتمام خاص در آن دوران بدان پرداخته شده است.

 1. خدمت نظام وظیفه برای ایجاد ارتشی به مراتب بزرگتر از گروه قلیل قزاق و امنیه
 2. استقرار امنیت و قلع و قمع متجاسرین: نظیر سید جلال چمنی در گیلان، سردار رشید و سید طه اشرار لر و کرد، شیخ خزعل در خوزستان، امیر عشایر و امیر نصرت و اقبال السلطنه ماکویی و کاظم قوشچی و اسماعیل قای سمیتقو در آذربایجان و … – ۱۳۰۰-۱۳۰۹
 3. تاسیس وزارت خانه های جدید مانند وزارت راه و اقتصاد ملی یا اصلاح ادارتی نظیر ثبت احوال و …
 4. توسعه کشاورزی و ارج نهادن به این مهم، مرغوب کردن محصولات کشاورزی با واردات بذرهای مناسب، تسهیل در آبیاری و …
 5. توسعه صنایع دستی ایرن نظیر قالی بافی و …
 6. ایجاد راه ها و گذرگاه ها
 7. آشنایی مردم با تمدن اروپایی و کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس مردم
 8. توسعه مدارس و تاسیس دانشگاه و دانشکده های مختلف – ۱۳۱۲
 9. تاسیس کلاس های اکابر برای تعلیم و تربیت سالمندان – ۱۳۱۵
 10. وضع قانون ورزش اجباری در مدارس – ۱۳۱۴
 11. اصلاحات قضایی و تجدید نظر در قوانین جزایی
 12. توسعه دبیرستان های نظام و دانشکده افسری و تاسیس دانشگاه جنگ
 13. الغای کاپیتولاسیون
 14. ایجاد خط راه آهن سراسری – ۱۳۰۴
 15. توسعه خطوط هوایی و تلگراف – ۱۳۰۶
 16. احداث بانک – ۱۳۲۴
 17. وضع قانون و تعرفه گمرکی و انحصار تجارت