اوایل جون می کندم تا دبیرستان را تموم کنم، برم دانشگاه
بعدش جون می کندم تا دانشگاه تموم بشه و برم سر کار
بعد از اون جون می کندم تا بتونم ازدواج کنم و بچه دار بشم
بعدش جون می کندم تا بچه هامو به بهترین نحو بزرگ کنم
خوب حالا دیگه میتونستم برگردم سرکارم
اما بازم جون می کندم تا بتونم بازنشسته بشم
و بعدش جون می کندم که …
یهو یادم افتاد که من فراموش کردم زندگی کنم!

لطفا اجازه ندید این اتفاق برای شما بیفته… از لحظه لحظه زندگی تان لذت ببرید

… یک دوست
از زندگی تان لذت ببرید
ما سلامتی مان را برای بدست آوردن پول از دست می دهیم، بعد دوباره همون پول را برای بازگرداندن سلامتی مان مصرف می کنیم…
همیشه طوری زندگی می کنیم که انگار هیچ وقت نخواهیم مرد، و یه روز طوری می میریم که انگار هیچ وقت زندگی نکرده بودیم…