هنرمند گرام مارتی کوپر راهی سرگرم کننده و هوشمندانه برای  بازی با محیط اطراف خود یافته است. با طراحی شخصیت های کارتونی بر روی ورق شفاف پلاستیک، او می تواند آنها را در شرایط زندگی واقعی در اطراف  قرار داده و شخصیت او را به زندگی وارد کند.

سگ، پرندگان، هیولا، تخم مرغ و پرتقال همه را از طریق زندگی با استفاده از شارپیس های قدیمی ساده و سفید بیرون آورده است. با الهام از این کار کوپر، شما هم می توانید نقشه هایی از این دست را ایجاد کنید.

doodle-ramblings-marty-cooper-4

doodle-ramblings-marty-cooper-5

doodle-ramblings-marty-cooper-2

doodle-ramblings-marty-cooper-13

doodle-ramblings-marty-cooper-7

doodle-ramblings-marty-cooper-20

doodle-ramblings-marty-cooper-12

doodle-ramblings-marty-cooper-11

doodle-ramblings-marty-cooper-19

doodle-ramblings-marty-cooper-17

doodle-ramblings-marty-cooper-21