هنرت را در آغوش گرفتم و با تمتم وجود فریاد زدم پروردگارم بخاطر تمام هنرمندی هایت سپاس .سپاس به خاطر آب، به خاطر آسمان و زمین، به  خاطر ترنم روح بخش باران، به خاطر نسیم و تمام زیبایی هایت، به خاطر خودت به خاطر همه چیز به خاطر…….

در ادامه تصاویری بسیار زیبا از انعکاس تصویر در آب را با هم می بینیم.

انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (1)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (2)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (3)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (4)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (5)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (6)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (7)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (8)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (9)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (10)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (11)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (12)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (13)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (14)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (15)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (16)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (17)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (18)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (19)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (20)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (21)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (22)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (23)
انعکاس عکس در آب, انعکاس تصویر در آب (24)