گیاهان هنگام جراحت از طریق مواد شیمیایی که ازریشه ی آن ها متصاعد میشود؛درخواست کمک می کنند.وقتی که گیاهی مورد هجوم عوامل بیماری زا مانند باکتری های مضر قرار میگیرند برگ های آن به ریشه پیغام میفرستند و در درخواست کمک  میکنند تا ریشه اسیدی ترشح کند تا به کمک آن باکتری های سفید به کار گرفته  شوند.

هارس بیس؛دانش یار علوم خاک وگیاه از دانشگاه دلاور  گفت:گیاهان از آن چیزی که تصور میشود عاقل ترند!مردم تصور میکنند که ریشه ی گیاهان در برابر حملات عوامل بیماری زا واکنشی ندارند؛در حالی که تحقیقات  جدید نشان میدهد که گیاهان راه هایی برای درخواست کمک از محیط اطراف دارند.  گیاهان در این مواقع امواجی با طول موج بلند از برگ به ریشه ارسال میکنند و ریشه با تولید مواد آلی به این درخواست کمک پاسخ  میدهد.