آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی و خونریزترین مرد تاریخ در طول زندگی سه بار عاشق شد. اولین تجربه ی عاطفی هیتلر به دوران جوانی زندگی او در اتریش برمی گردد. نام معشوقه ی اولش سوزی بود. سوزی دختری دهاتی و خجالتی بود. هیتلر هیچگاه به سوزی نرسید و به توصیه یکی از دوستانش که هیتلر تحت تاثیر او بود عمل کرد و برای زنده نگاه داشتن عشقش به سوزی او و محل زندگیش را ترک کرد.

دومین تجربه ی عاشقانه ی او مربوط  به دوران فعالیت او در حزب نازی و قدرت یافتنش می شود. نام معشوقه ی دوم هیتلر “گلی” بود. گلی دختر خواهر ناتنی هیتلر بود. او که از سخت گیری های هیتلر و مراقبت های او به تنگ آمده بود دچار افسردگی شد و خودکشی کرد.

معشوقه ی سوم هیتلر “اوا براوان” بود.او سال ها دوست دختر هیتلر باقی ماند و فداکارانه با او خودکشی کرد. هیتلر و اوا براوان یک روز پیش از خودکشی ازدواج کردند.

در زیر تصویر اوا براوان آخرین معشوقه ی هیتلر را مشاهده می کنید.