سادیسم چیست؟

سادیسم یا همان دگرآزاری عبارت است از علاقه به آزار رساندن دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می‌برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می‌دهند.

اما آیا حیوانات نیز سادیسم دارند؟ این تصویر را ببینید: (gif 1.75 Mb)

سادیسم حیوانی