روی زمین، واکنش های شیمیایی، در کنار رطوبت، گازهای جو، سائیدگی و ارتعاشات باعث فرسایش و تخریب مواد می شود، اما روی سطح ماه اثری از باد، باران یا جو نیست؛ بنابراین برخی از این اثرات رخ نمی دهند. اما بدون وجود جو محافظ، سطح ماه در معرض سطوح بالایی از تابش خورشیدی است که می تواند باعث بروز خرابی و نقص در ساختار میکروسکوپی اجسام فلزی شود. همچنین تابش فرابنفشی شدیدی که به سطح ماه می رسد باعث از بین رفتن رنگ پرچم های به جا مانده می شود. علاوه بر این موارد، تغییر دمای شب- روز در سطح ماه که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سیلسیوس نوسان می کند، عوارض جبران ناپذیر بر تمام دست ساخته های بشر دارد.