• آنگاه که انیشتین به مخ آدم تلنگر میزنههر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.
  • دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد. یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد؛ این یعنی “نسبیت”.
  • فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.
  • عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم.
  • من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم.
  • سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.
  • دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند
  • یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.
  • مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.
  • حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.
  • زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.