آقای همه چیز دان و هیات اصلاح مسائل خانواده

بیشترین شکایاتی که زنان در مورد مردان بیان می کنند اینست که مردها به حرف آنها توجهی نمی کنند. زمانی که زن سخن می گوید مرد یا اصلا به سخنان همسرش توجه نمی کند و یا گوش دادن او بسیار کوتاه است، و بعد به بررسی علت آزردگی همسرش می پردازد و با غرور خاص کلاه همه فن حریفش را بر سر می گذارد و برای رفع آزردگی و بهبود عواطف او راه حل ارائه می دهد. مرد وقتی می بیند که همسرش از کار به ظاهر محبت آمیز او تقدیر نمی کند متحیر می شود برای او مهم نیست که همسرش بارها از این که به حرف هایش گوش نمی دهد شکایت داشته است. او به این شکایات توجه نمی کند و همان رفتار را ادامه می دهد. زن به همدردی نیازمند است اما مرد گمان می کند که خواهان راه چاره است.

زناشویی

اما شکایتی که بارها مردان در مورد زنان بیان می کنند اینست که زنان همواره تلاش می کنند مردان را تغییر دهند. وقتی یک زن به مردی عشق می ورزد، زن احساس مسئولیت می کند و خود را مسئول می داند. می کوشد مرد را در جهت بهتر انجام رساندن کارهایش یاری رساند. زن کمیته اصلاح خانواده را راه می اندازد و مرد نکته اصلی توجه زن محسوب می شود. برای زن مهم نیست که مرد در برابر کمک او مقاومت می کند. از همین رو به رفتار خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا به شوهرش کمک کند و به او بگوید چه کاری انجام دهد، زن فکر می کند که از شوهرش پشتیبانی میکند و به پرورش شخصیت همسرش کمک می نماید در حالی که مرد فکر می کند زن می خواهد بر او مسلط شود و او را تحت سلطه خود در آورد. مرد مایل است که همسرش مطیع و همرأی او باشد.

این دو مشکل سرانجام به این طرق قابل حل است که چرا مردها راه حل ارائه می دهند؟ و زنان در صدد بهبود رفتار شوهرند؟