هنرمند فرانسوی (Thomas Lamadieu) به گوشه گوشه جهان سفر می کند و تصاویری از آسمان بین دو ساختمان می گیرد و سپس در فضای آسمان در عکس های خود نقاشی هایی هنری خلق می کند. او ثابت نموده است که آسمان محدودیت نیست. وی اثر خود را تحت عنوان هنر آسمان معرفی کرده است. با هم مجموعه ای از این عکس ها را ببینیم.