همانطور که می بینید این خانم فقط یک طرف صورتش را آرایش کرده است، ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست!

مطالب گذشته سایت در مورد معجزه آرایش را نیز ببینید:

آرایش دختر چینی چشم بادامی