آدمخواران

یک ماهی از ماهی دیگر تغذیه می کند، عنکبوت هم از عنکبوت دیگر تغذیه می کند، اما باور کردنی نیست اگر بگوییم انسانی از گوشت انسان دیگر تغذیه می کند. اما حتما تعجب می کنید اگر بدانید هنوز هم قبایلی در آفریقا وجود دارند که گوشت انسان می خورند، و به آنها، آدم خواران گفته می شود.

نمی خواهیم دین را بد نشان دهیم و یا بدبینانه راجع به این قضیه صحبت کنیم اما:

در دوران باستان قبایلی بودند که از گوشت انسان تغذیه می کردند. عموما خوردن گوشت انسان به خاطر علاقه نبود، بلکه به این دلیل بود که گوشت انسان از نطر آیین و رسومشان مقدس بود. بعضی از قبایل معتقد بودند که با خوردن گوشت شخص خاصی بعضی از ویژگی های خوب فرد را می توانند به دست بیاورند.

البته آنها هر انسانی را هم نمی خوردند. عقیده عموم بر این بود که خوردن گوشت شیر، آنان را مثل شیر قوی و نترس می کند و خوردن گوشت یک انسان شجاع نیز آنها را شجاع می کند. بر این اساس قبایل خاصی بر طبق آداب و رسوم مذهبشان مجاز به خوردن انسان بودند. بعضی قبایل نیز با قربانی و پیشکش نمودن جنایتکاران به خدایان خود، آنها را مجازات می نمودند. آنها احساس می کردند که جانیان با رفتار شرور خود به خدایان بی احترامی کرده اند. به همین دلیل آنها پس از توزیع گوشت انسان خاطی از آن تناول می نمودند.

در جامعه ی آدمخواری مکزیک این امر کاملا مرسوم بود. بعضی از جزایر اقیانوس آرام هنوز هم گوشت انسان می خورند. این حرف را اولین بار گروهی از مستند سازان آمریکایی مطرح کردند و فیلمی کوتاه و بدکیفیت هم در همین زمینه را ا رائه دادند اما تعداد خیلی زیادی از مردم آن را در دسته فیلم های رئال مردگان متحرک قرار دادند و جدی گرفته نشد اما چند سال بعد فیلمها و تحقیقات در مورد این قبایل بیشتر شد و این مسئله که هنوز هم آدم خواری در سرزمین گینه ی جدید (آفریقا) رواج دارد پذیرفته شد. در مورد تعداد کل قبایل آدم خواری در دنیای امروز آمار دقیقی در دسترس نیست، اما شکی نیست که تعداد آنها در مقایسه با دوران باستان بسیار کم شده است.