آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد
مبادا تصویر تو در چشمانم آواره شود

دختر گریان