در اتفاقی عجیب در سال ۱۹۴۱ هواپیمایی در اسکاتلند سقوط کرد که معاون هیتلر و مرد شماره ی ۲ آلمان نازی آنرا هدایت می کرد. او توسط انگلیسی ها دستگیر شد اما هیچگاه از عملیات مخوف بارباروسا سخنی به میان نیاورد. مدتی اندک پس از دستگیری او آلمان به شوروی حمله کرد. او از این عملیات اطلاع کامل داشت اما آنرا فاش نکرد. رودلف هس معاون هیتلر به عنوان آخرین بازمانده ی نازی ها در سال ۱۹۸۷ در زندانی در برلین درگذشت. وی از بزرگان حزب نازی بود و از تمامی اسرار دولت آلمان نازی اطلاع داشت و به عنوان مطمئن ترین مرد آلمان پس از هیتلر شناخته می شد. رازی که پس از هفتاد سال هنوز پابرجاست این است که آیا هس به انگلستان فرار کرد یا برای مذاکره با انگلیسی ها به آنجا رفت. اگر او فرار کرده بود پس چرا هیچگاه به هیتلر خیانت نکرد؟

معاون هیتلر

در دادگاه نورنبرگ هس اظهار کرد که به هیچ وجه متاسف نیست و حرف نخواهد زد. او را به حبس ابد محکوم کردند.