برای خانه هایی که دارای حیات های بزرگ و سر سبز هستند وجود یک آتشدان علاوه بر روشنایی و گرما بخشی می تواند باعث زیباتر شدن محیط شود. در زیر چند نمونه آتشدان فلزی زیبا اثر هنرمند خلاق هنری گودال آورده شده است.