کلیپ بسیار زیبای چالش میان دانشجو و استاد. وقتی دانشجو بلند میشه تا برگه امتحانیش رو تحویل بده استاد بهش میگه که دیگه دیر شده و شما رد شدی. دانشجو از استاد می پرسه: ببخشید استاد شما می دونید من کی هستم؟ استاده میگه:….

ادامه ماجرا را خودتون ببینید.