ویدئویی سراپا احساس که در آن یک نابینا در گوشه خیابان به امید کمکی از رهگذران نشسته است. زنی که از کنار مرد نابینا می گذرد … (خودتان ببینید)