کیلیپی فوق العاده از صحبت های دو کودک را در ادامه با هم خواهیم دید. زمانی که چارلی انگشت برادرش را گاز می گیرد، واکنش ها و صحبت های بسیار زیبای برادر که نشان از تربیت کامل وی است نهایت احساس را در دل شما برانگیخته می کند.

اسپیکر سیستم تان را حتما روشن کنید…