حرکت این خانم را در گرفتن توپ در ورزش بیسبال ببینید تا علاوه بر پی بردن به قدرت خدا، به توانمندی خانم های محترم در ورزش نیز پی ببرید. البته از این گونه استثناء ها در تاریخ فرآوان است!