ویدئو شگفت انگیز لحظه تولد دوقلوهای پسر و باز کردن چشمانشان برای اولین بار را در ادامه با هم می بینیم. در این ویدئو ماما، دوقلوهای تازه متولد را به آرامی در آب قرار می دهد و آنها را بیدار می کند این در حالی است که دوقلوها متوجه نبوده اند که بدنیا آمده اند و اکنون برای اولین بار چشمانشان را باز می کنند.