در این ویدئو کلیپ به صورت انیمیشن مراحل عصب کشی و روکش دندان بررسی شده است.