مرده پرستار بچه است و قراره در اون خونه استخدام بشه ،خانمه(مادر بچه) میگه یکی از دختر هاش فوت کرده ….
بقیه شو خودتون ببینید ….