قسمتی از برنامه نود که با بهترین بازیکن هفته صحبت می کنن و …