ویدئو کلیپی فوق العاده که یقینا خنده را به لبهای شما ارمغان خواهد آورد. در رستوران، پیرزنی سر میز در حال صحبت و شوخی با یک شخص خیالی است. او تصمیم می گیرد تا از این لحظه رمانتیک عکس یادگاری بگیرد. طبق روال دوربین مخفی ها از یک شخص سومی می خواهد تا از آنها عکس بگیرد و اتفاقا شخص سوم همان فرد میز کناری آنهاست که از ابتدا شاهد ماجرا بوده است. ادامه ماجرا را خودتان ببینید…