استفان فک شیرجه رو آلمانی با انجام بدترین شیرجه نامش را در تاریخ رشته شیرجه کشورش و نیز المپیک ثبت کرد.