شاید در این مورد شنیده باشید که نوزاد انسان به صورت ناخودآگاه می تواند شنا کند. بدین معنی که اگر نوزادی در استخر بیفتذ غرق نخواهد شد و این توانایی را دارد که در آب شنا کند. این کلیپ بسیار زیبا را ببینید تا بیشتر به قدرت خداوند پی ببرید! خواهید دید که اگر بچه ای در استخر بیفتد چگونه جان خود را نجات خواهد داد.