کوتاه ترین جنگ ثبت شده در تاریخ در سال ۱۸۹۶ صورت گرفت که در آن زنگبار به انگلستان پس از تنها ۳۸ دقیقه تسلیم شد. طولانی ترین جنگ موسوم به جنگ ۱۰۰ ساله بین انگلیس و فرانسه بود. که در واقع ۱۱۶ سال به طول انجامید (سال ۱۴۵۳ جنگ پایان یافت). انگلستان هزینه این جنگ را تنها از طریق مالیات مستقیم از درآمد مردم تامین می کرد.
از سال ۱۴۹۵ به این طرف، هیچ دوره ۲۵ ساله بدون جنگ وجود نداشته است. و همواره بشریت در حال نزاع با هم بوده اند. تنها از سال ۱۸۱۵ به این طرف حدود ۲۰۰ جنگ بین کشورها وجود داشته است.
پرواضح است که جنگ برای هیچ کس بخصوص کودکان و حتی دیگر موجودات زنده مفید نیست. بنابر آمار منتشره اولین بمبی که متفقین در جنگ جهانی دوم در برلین انداختند، فقط فیل های باغ وحش برلین را کشت. در حمله ناتو (NATO) به صربستان در سال ۱۹۹۹ (معروف به جنگ کزووو) تعداد حیوانات کشته شده بیش از مردم بود.

کوتاه ترین و طولانی ترین جنگ
“نمی دانم انسانها در جنگ جهانی سوم با چه سلاح هایی باهم خواهند جنگید، اما جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ خواهد بود”
آلــــــــــبرت انیشتین