تاریخ پر است از انسانهایی در فراز و در نشیب در اوج و در سقوط. گفتمان سیاستمداران در تاریخ گاه لبریز است از شکوه و جلال و گاه لبریز از رذالت و پلیدی. در این خصوص در این پست به چند نمونه از شوخ طبعی ها در میان برخی از سیاستمداران اشاره می کنیم.

۱. وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس بسیار شوخ طبع بوده است کشمکش های کلامی او با خانم لیدی آستور معروف می باشد. این خانم همیشه دو عادت ناپسند چرچیل یکی سیگار برگ کشیدن ودیگری عادت به شرب الکل را سرزنش می کرده است و این باعث رد و بدل شدن کشمکش ها و توهین هایی بین آنها بوده است. یکی از معروف ترین این مناقشات ، زمانی است که آستور به چرچیل می گوید، “اگر شوهر من بودی، چای تو را مسموم می کردم”؟  و چرچیل در جواب می گوید”خانم، اگر شما همسر من بودید، من آن را مینوشیدم” .

۲. گاندی. سخنان فاقد خشونت وی به این معنا نیست که گاندی شوخ طبع نبوده است. در یک  سفر گاندی به لندن، خبرنگار از او پرسید در رابطه با تمدن غرب چطور فکر می کنید. گاندی چنین جواب داد: “من فکر می کنم این امر می تواند ایده خوبی باشد”.

۳. ابراهام لینکلن. در جریان مذاکرات، ابراهام لینکلن محبوب و اما نه جذاب متهم به دو رو بودن شد وی در جواب این اظهار نظرها گفت” اگر من دو چهره داشتم، آیا فکر نمی کردید من این چهره خود را می پوشاندم؟”.