در ادامه خواهیم دید که گوگل، بزرگ ترین شرکت اینترنتی جهان سرورهای خود را چگونه نگهداری می کند. گوگل اکنون دارای ۱۳ مرکز ذخیره سازی اطلاعات (۷ عدد در آمریکا، ۳ عدد در آسیا و ۳ عدد در اروپا) است.

راستی اون لوله های رنگی هم که تو بعضی عکس ها هست، مسیرهای عبور آب برای خنک کردن سرورهاست.

۱. Douglas County, Georgia, USA

سرورهای گوگل (1)

۲. Douglas County, Georgia, USA

سرورهای گوگل (5)

۳. Council Bluffs, Iowa, USA

سرورهای گوگل (17)

۴. Berkeley County, South Carolina, USA

سرورهای گوگل (6)

۵. Council Bluffs, Iowa, USA

سرورهای گوگل (19)

۶. Mayes County, Oklahoma, USA

سرورهای گوگل 13

۷. Council Bluffs, Iowa, USA

سرورهای گوگل 14

۸. Hamina, Finland

سرورهای گوگل (10)

۹. St. Ghislain, Belgium

سرورهای گوگل (11)

۱۰. Douglas County, Georgia, USA

سرورهای گوگل (14)

۱۱. Mayes County, Oklahoma

سرورهای گوگل (3)

۱۲. The Dalles, Oregon

سرورهای گوگل (16)

۱۳. Douglas County, Georgia

سرورهای گوگل (2)

۱۴. The Dalles, Orgeon

سرورهای گوگل (15)

۱۵. Berkeley County, South Carolina, USA

سرورهای گوگل (12)

۱۶. Hamina, Finland

سرورهای گوگل (4)

۱۷. Council Bluffs, Iowa, USA

سرورهای گوگل (9)

۱۸. The Dalles, Oregon

سرورهای گوگل (8)

۱۹. Douglas County, Georgia, USA

سرورهای گوگل (10)

۲۰. The Dalles, Oregon, USA

سرورهای گوگل (18)