در روزگاری که دنیا، جهالتش را در خود بلعیده بود و هر روز دیوانه تر از دیروز می شد، بزرگ مردانی بر این کهن بوم و بر زندگی می کردند که آداب انسانیت را می ستودند و رواج می دادند. انسان های وارسته ای که در آن روزگار پایه اخلاق را بنا نهادند.
چرخ روزگار بر مدار خویش پایسته می گشت تا اینکه جانشینانی بی لیاقت بر مسند قدرت نشستند و نه تنها نام نیک پدران، بلکه آرمانها را نیز لگدمال کردند و هر روز مردم را آزرده خاطرتر از دیروز می ساختند.
آن کتاب گران بها بدست جفا پیشه گیتی ورق خورد و دوران بزرگی به سر آمد. دشمنان تاختند و آتش زدند و ویران کردند و به تاراج بردند. اما بواسطه فرهنگ غنی هربار متجاوز اسیر می شد و ایران دوباره آباد می شد تا آنجا که مردمی نانجیب تیشه بر ریشه این آب و خاک زدند و به بهانه دینی نیک، آتش ها افروختند و خیانت ها کردند. از آن پس دیگر هیچ گاه ایران حکومتی متحد نیافت و حکومت های ملوک الطوایفی بسیار پدید آمد.

نقشه تاریخی ایران از ابتدا تا صفویان

در ادامه به بررسی سرزمین تحت فرمانروایی ایرانیان در دوران حکومت های مختلف از قلمرو فرمانروایی مادها تا صفویان می پردازیم.

  سیر توالی:

 • قلمرو فرمانروایی مادها
 • قلمرو فرمانروایی هخامنشیان
 • قلمرو فرمانروایی اشکانیان
 • قلمرو فرمانروایی ساسانیان
 • قلمرو فرمانروایی عباسیان
 • قلمرو فرمانروایی طاهریان
 • قلمرو فرمانروایی صفاریان
 • قلمرو فرمانروایی سامانیان
 • قلمرو غزنویان
 • قلمرو حکومت آل زیار
 • قلمرو حکومت آل بویه
 • قلمرو فرمانروایی سلجوقیان
 • قلمرو فرمانروایی خوارزمشاهیان
 • قلمرو فرمانروایی تیموریان
 • قلمرو فرمانروایی صفویان
قلمرو فرمانروایی مادها

قلمرو فرمانروایی مادها

قلمرو فرمانروایی هخامنشیان

قلمرو فرمانروایی هخامنشیان

قلمرو فرمانروایی اشکانیان

قلمرو فرمانروایی اشکانیان

قلمرو فرمانروایی ساسانیان

قلمرو فرمانروایی ساسانیان

قلمرو فرمانروایی عباسیان

قلمرو فرمانروایی عباسیان

قلمرو فرمانروایی طاهریان

قلمرو فرمانروایی طاهریان

قلمرو فرمانروایی صفاریان

قلمرو فرمانروایی صفاریان – قلمرو فرمانروایی سامانیان

قلمرو غزنویان - قلمرو حکومت آل زیار - قلمرو حکومت آل بویه

قلمرو غزنویان – قلمرو حکومت آل زیار – قلمرو حکومت آل بویه

قلمرو فرمانروایی سلجوقیان - قلمرو فرمانروایی خوارزمشاهیان

قلمرو فرمانروایی سلجوقیان – قلمرو فرمانروایی خوارزمشاهیان

قلمرو فرمانروایی تیموریان - قلمرو فرمانروایی صفویان

قلمرو فرمانروایی تیموریان – قلمرو فرمانروایی صفویان

عکس های فوق از کتاب راهنمای تاریخ شاهنشاهی ایران نوشته احمد بنی احمد گرفته شده است.