کندر با نام علمی Boswellia carterii Bird. از خانواده Burseraceae، نوعی اولئو گم رزین حاصل از...