حتما برای شما هم پیش آمده که دقایقی از روز را به فکر کردن به اتفاقاتی...