یک حکایت با یک دنیا حرف یک روز سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد. شخصی...