در زمان های گذشته هنگامی که پسر خانواده به سن ۱۶- ۱۷ سالگی می رسید، پدر...