پسر بچه دو ساله انگلیسی در حالی که والدینش خواب بودند روی لبه بالکن مانند آکروبات...