به ‌نام خداوند مردآفرین / که بر حسن صنعش هزار آفرین خدایی که از گِل مرا...