هر چند که از پایان پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن چند ماه می گذرد اما در این میان...