تا حالا دیدید یه تربچه در حال قدم زدن تو مزرعه باشه؟ امروز نیز با ما باشید...