هر چند این معما را شاید قبلا شنیده باشید اما خواندن دوباره آن خالی از لطف...