فرانسه مملو از کاخ های زیباست اما در این میان کاخی بسیار زیبا و با شکوه،...