تمدن، فرهنگ، انسانیت و … واژه هایی است که در این روزها بر سر زبان هاست....