هنرت را در آغوش گرفتم و با تمتم وجود فریاد زدم پروردگارم بخاطر تمام هنرمندی هایت...