Arie van’t Riet فیزیکدان هلندی با مدرک دکترای رادیولوژی در یک کنجکاوی از اشعه x برای...