ماجرا از این قرار است شرکت آئودی (Audi) از یک عکاس خواسته بود که از جدیدترین...