یک پدر مهربان چینی هر روز ۱۸ مایل کودک معلول خود را تا مدرسه بر پشت...