میگویند حاتم طائی که در سخاوت و سفره ضرب المثل است برادری داشته که بعد از...