گلدوزی هنری است که ریشه در تاریخ خیلی دور دارد، برخی معتقدند که ریشه این هنر...