در تمام سالهای ۳۳۸ تا ۳۴۸ شاپور، ملقب به شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف، مالک مطلق العنان غرب...